Bulgarian (Български) English (United Kingdom) Română (România) Russian (CIS) Serbian 简体中文(中国)  Deutsch (Germany)  Français (France)  Español (Spain)  Português (Portugal)  Македонски (Македонија)
Cibola

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Обща цел на програмата


Подобряване на качеството на живот чрез повишаване на заетостта, достъп до качествено образование и учене през целия живот и социално включване.


Фондове, от които се финансира програмата


Приоритетите заложени в ОП „Развитие на човешките ресурси” ще се финансират със средства на Европейския социален фонд.


Индикативен Общ Бюджет

Общият бюджет на програмата за целия програмен цикъл (2007-2013 г.) е 1,214 млрд. евро, от които 1,032 млрд. евро са средства от Европейския социален фонд и 182 млн. евро – национално съфинансиране.

 

Териториален Обхват

Цялата страна.

 

 

ПРИОРИТЕТИ НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването; (устойчива заетост и развитие на пазара на труда);

 

ПРИОРИТЕТ 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;

 

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване на качеството на образованието и обучението;


ПРИОРИТЕТ 4: Подо6ряване на условията за достъп до образование;


ПРИОРИТЕТ 5: Социална интеграция и заетост чрез развитие иа социалната икономика;


ПРИОРИТЕТ 6: Повишаване ефективността на институциите иа пазара на труда, социалните и здравни услуги;


ПРИОРИТЕТ 7: Транснационално сътрудничество;


ПРИОРИТЕТ 8: Техническа помощ;

 

Управляващ орган на ОП "Развитие на Човешките Ресурси"