Bulgarian (Български) English (United Kingdom) Română (România) Russian (CIS) Serbian 简体中文(中国)  Deutsch (Germany)  Français (France)  Español (Spain)  Português (Portugal)  Македонски (Македонија)
Cibola

 

Европейски  земеделски фондове

Отделно от структурните и кохезионния фонд са обособени два земеделски европейски фонда, които финансират селскостопанската политика на ЕС и инвестициите за съхранение и развитие на селските райони в Европа.

 

 

Европейски земеделски фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФГЗ)

Този фонд финансира основно пазарна подкрепа за земеделска продукция, директни плащания за фермерите, информационни кампании, специфични ветеринарни мерки и др.

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Фондът финансира националните програми на страните членки за развитие на селските райони. Това е фондът, който субсидира инвестиции в земеделието,  преработвателната промишленост, горската индустрия. В селските общини фондът подкрепя проекти за подобряване на инфрастуктурата, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. Общият размер на средства за периода 2014-2020г., осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е   2 338 млн. евро. Средства от ЕЗФРСР могат да се усвояват чрез кандидатстване по:


Програма за развитие на селските райони "ПРСР" (2014-2020)

Програмата  субсидира инвестиции в земеделието, преработвателната промишленост, горската индустрия като покупка на селскостопанска земеделска техника, съвременно производствено оборудване, технологични линии, машини, строеж на складови помещения, пречиствателни станции, създаване на животновъдни ферми, овощни градини, оранжерии, лозя и др.  В селските общини ще се подкрепят проекти за подобряване на инфраструктурата, за ремонт на пътища, улични настилки, ВиК системи,  за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. В програмата са обособени четири приоритетни оси, съответстващи на  основните направления, които ще се подкрепят:

 

 

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Обхваща цялата територия на страната и включва мерки за земеделските производители,  предприятията от  хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, инвестиции в поливнна техника (съвременни хидромелиоративни практики), инфраструктура и др.;

 

Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“

Мярката включва територии от селски общини с приоритет - инфраструктурни проекти, развитие на селски, културен и еко-туризъм, услуги, стартиране на малък семеен бизнес, млад фермер и др.

 

Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите"

 

Тази мярка подпомага инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

"Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)";

Някои мерки  по тази ос касаят определени райони на страната и са свързани с компенсаторни плащания. Тук е предвидено финансиране за биологичното земеделие,  за залесяване  и за различни екологични дейности.

 

"ЛИДЕР" (включва  територии от селски общини)

По програмата ще се разработват проекти за  регионално развитие на местните общности – местни инициативни групи.