Bulgarian (Български) English (United Kingdom) Română (România) Russian (CIS) Serbian 简体中文(中国)  Deutsch (Germany)  Français (France)  Español (Spain)  Português (Portugal)  Македонски (Македонија)
Cibola

Европейски  земеделски фондове

Отделно от структурните и кохезионния фонд са обособени два земеделски европейски фонда, които финансират селскостопанската политика на ЕС и инвестициите за съхранение и развитие на селските райони в Европа.

 

 

Европейски земеделски фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФГЗ)

Този фонд финансира основно пазарна подкрепа за земеделска продукция, директни плащания за фермерите, информационни кампании, специфични ветеринарни мерки и др.

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Фондът финансира националните програми на страните членки за развитие на селските райони. Това е фондът, който субсидира инвестиции в земеделието,  преработвателната промишленост, горската индустрия. В селските общини фондът подкрепя проекти за подобряване на инфрастуктурата, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. Общият размер на средства за периода 2007-2013г., осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е   2 609 млн. евро. Националното съфинансиране е 20 % (около 633 млн. евро). Общо, средствата за развитие на селските райони за периода възлизат на 3 242 млн. евро. Средства от ЕЗФРСР могат да се усвояват чрез кандидатстване по:


Програма за развитие на селските райони "ПРСР" (2007-2013)

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е наследник и продължение на програма САПАРД.  По-голяма част от мерките, действали по САПАРД, ще продължават да се прилагат, но с частична промяна в условията. Програмата  субсидира инвестиции в земеделието, преработвателната промишленост, горската индустрия като покупка на селскостопанска земеделска техника, съвременно производствено оборудване, технологични линии, машини, строеж на складови помещения, пречиствателни станции, създаване на животновъдни ферми, овощни градини, оранжерии, лозя и др.  В селските общини ще се подкрепят проекти за подобряване на инфраструктурата, за ремонт на пътища, улични настилки, ВиК системи,  за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. В програмата са обособени четири приоритетни оси, съответстващи на  основните направления, които ще се подкрепят:

 

 

Ос 1: "Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори";

Обхваща цялата територия на страната и включва мерки за земеделските производители( Мярка 121),  предприятията от  хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, горския сектор( Мярка 123) и др.;

 

Ос 2: "Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)";

Някои мерки  по тази ос касаят определени райони на страната и са свързани с компенсаторни плащания. Тук е предвидено финансиране за биологичното земеделие,  за залесяване  и за различни екологични дейности;

 

Ос 3: "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика";

Трета ос включва  територии от селски общини с приоритет - инфраструктурни проекти, развитие на селски, културен и еко-туризъм, интернет и др. услуги, стартиране на малък семеен бизнес(Мярка 311, 312).

 

Ос 4: "ЛИДЕР". (включва  територии от селски общини);

По ос 4 ще се разработват проекти за  регионално развитие на местните общности – местни инициативни групи.