Bulgarian (Български) English (United Kingdom) Română (România) Russian (CIS) Serbian 简体中文(中国)  Deutsch (Germany)  Français (France)  Español (Spain)  Português (Portugal)  Македонски (Македонија)
Cibola

Cibola е създадена през 1999 г. като агенция за управленски и финансови консултации, която изготвя инвестиционни проекти, бизнес стратегии, проекти за финансиране по европейски програми, пазарни проучвания и подготовка на сливания и придобивaния. Сибола предоставя консултации на водещите фирми в секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост, индустрия, туризъм и информационни технологии.

Евро фондове

еврофондове, европейски проекти, европейско финансиране, европейски фондове, земеделие, преработка, индустрия

НОВО: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Оперативни програми:

Земеделие и ХВП - мярка 4, мярка 6, мярка 8
•ОП Иновации и Конкурентноспособност
•ОП Развитие на човешките ресурси
•ОП Рибарство и аквакултури

Инвестиционно финансиране

инвестиционно финансиране, кредитни линии, бизнес план, стратегии бизнес развитие, сливания и придобивания, пазарни проучвания

 

 

 

 

 

 

 

НОВО:Придобиване на проект с одобрена субсидия

Придобиване на функциониращи предприятия

Съдействие за финансиране на одобрени проекти

•Стратегии за бизнес развитие, Пазарни проучвания, Сливания и Придобивания

Енергийна ефективност и ВЕИ

енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, фотоволтаици, ВЕЦ, ТЕЦ, вятърна енергия, геотермална енергия

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници– нови хоризонти

Недвижими имоти

Недвижима собственост, имоти, проектиране, строителен контрол, планиране, управление на имота, пазарни проучвания, продажба

НОВО: Земеделска земя за продажба

Повече доходност за Вашите инвестиции в недвижими имоти

Оферти

 

За последните петнадесет години Сибола се налага като лидер в сферата на европейските фондове с успешното реализиране на над 400 инвестиционни проекта.

 

Като членове на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО), Сибола участва активно в разработването на обществени стратегии в сферите на европейското финансиране, регионалното развитие и публично-частните партньорства.

 

На 05.09.2014 г. фирма „Сибола 2000“ успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в „Сибола 2000” ООД“ по Договор №:ESF-2303-01-11027.